Kunnen gemeenten die plannen te fuseren voorafgaandelijk aan de datum van samenvoeging gezamenlijke selectieprocedures organiseren? Is dit ook mogelijk voor verkorte selectieprocedures voor tijdelijke aanstellingen?

Vraag

Kunnen gemeenten die plannen te fuseren voorafgaandelijk aan de datum van samenvoeging gezamenlijke selectieprocedures organiseren? Is dit ook mogelijk voor verkorte selectieprocedures voor tijdelijke aanstellingen?

Antwoord

De besturen kunnen hiervoor geen beroep doen op hoofdstuk 3 inzake gezamenlijke selecties en gemeenschappelijke wervingsreserves van het besluit van 20 mei 2011 van de Vlaamse Regering houdende regeling van de externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de externe personeelsmobiliteit tussen overheden met hetzelfde werkingsgebied, aangezien dit niet van toepassing is op besturen die niet hetzelfde werkingsgebied hebben.

Artikel 16, eerste lid, van dit besluit bepaalt immers:

“Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op de volgende lokale of provinciale overheden met hetzelfde werkingsgebied :

de gemeente en haar O.C.M.W.;
de gemeente en haar AGB of AGB's;
de provincie en haar APB of APB's.”

Op basis van artikel 196, §1 van het decreet over het lokaal bestuur beschikken de samen te voegen gemeenten echter wel over de mogelijkheid tot gezamenlijke werving en selectie van het personeel en, in voorkomend geval, voor het aanleggen van gemeenschappelijke wervingsreserves en dit door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

Verdere uitwerking zal in dat geval gebeuren in de samenwerkingsovereenkomst met respect voor de vigerende wetgeving en zullen zo nodig de rechtspositieregelingen van elk samenwerkend bestuur moeten worden aangepast.

Bovengenoemd artikel sluit niet uit dat dergelijke samenwerkingsovereenkomst ook wordt gesloten voor verkorte selectieprocedures voor tijdelijke aanstellingen, zodat wat hierboven wordt vermeld ook geldt voor dergelijke verkorte selectieprocedures.