Kunnen besturen al vóór de samenvoeging een selectieprocedure voorzien die uitsluitend aan welbepaalde personeelsleden (vb. de zittende specialisten IT) voorrang geven?

Vraag

Samen te voegen besturen bereiden het organogram voor van de nieuwe gemeente en willen één nieuwe (hogere) functie creëren. Kunnen zij nu al vóór de samenvoeging een selectieprocedure voorzien die uitsluitend aan welbepaalde personeelsleden (vb. de zittende specialisten IT) voorrang geven?

Antwoord

Als het om een nieuwe functie gaat die ingevuld moet worden en die bij geen van de samen te voegen gemeenten voorzien was in de formatie zodat in elk geval een wijziging van de rechtspositieregeling en een aanpassing van de personeelsformatie noodzakelijk zal zijn, is het aangewezen om als volgt te werk te gaan:

  • Een bevorderingsprocedure is af te raden: personeel van het ene bestuur kan (nog) niet meedoen aan een bevorderingsexamen bij het andere bestuur. De besturen kunnen weliswaar elk apart voor die ene functie een bevorderingsexamen organiseren doch bestaat dan de mogelijkheid dat er één (of meer) geslaagde kandida(a)t(en) niet zullen worden aangesteld. Een bevorderingsprocedure zal dan moeten worden stopgezet en dit kan enkel mits gegronde motieven.
  • Bij een procedure van externe personeelsmobiliteit is het niet mogelijk om het werkingsgebied te beperken tot de samen te voegen gemeenten.
  • Best wordt er onmiddellijk gekozen om de nieuwe functie via aanwerving open te stellen in één bestuur.
  • Op voorhand moet dit bestuur de rechtspositieregeling en personeelsformatie aanpassen en de voorwaarden vaststellen. Uiteraard kan hiervoor afgestemd worden met de andere besturen.
  • Na de aanstelling in één bestuur kan al dan niet geopteerd worden voor terbeschikkingstelling van dat personeelslid aan de andere besturen o.b.v. een beheersovereenkomst tot de effectieve samenvoeging.