Komen de adjunct-algemeendirecteur en de adjunct-financieeldirecteur bij fusie van gemeenten ook nog in aanmerking voor de functie van resp. algemeen en financieel directeur in de nieuwe gemeente?

Vraag

Komen de adjunct-algemeendirecteur en de adjunct-financieeldirecteur bij fusie van gemeenten ook nog in aanmerking voor de functie van resp. algemeen en financieel directeur in de nieuwe gemeente?

Antwoord

Artikel 358, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur (DLB) luidt als volgt: “Binnen zes maanden na de samenvoegingsdatum stelt de gemeenteraad van de nieuwe gemeente een nieuwe algemeen directeur aan onder de algemeen directeurs van de samengevoegde gemeenten die zich na een oproep kandidaat hebben gesteld.”
 
Artikel 359 DLB bepaalt: “Als er na de oproep geen kandidaten zijn voor het ambt van algemeen directeur of, in voorkomend geval, als geen enkele kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, vervult de gemeenteraad van de nieuwe gemeente het ambt van algemeen directeur van de nieuwe gemeente door aanwerving en/of bevordering.”
 
Artikel 361, eerste lid, en artikel 362 DLB, bevat gelijkluidende bepalingen voor de financieel directeur.
 
Voor de samenvoeging van gemeenten met als samenvoegingsdatum 1 januari 2019, kan hieromtrent ook nog verwezen worden naar de overgangsbepaling in artikel 600, §3, tweede en derde lid, DLB:
 
“In geval van een samenvoeging van gemeenten met als ingangsdatum 1 januari 2019 waarbij een of meerdere van de samengevoegde gemeenten geen algemeen directeur hebben aangesteld, komen, bij de toepassing van artikel 358, ook de gemeentesecretaris en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in aanmerking voor het ambt van algemeen directeur van de nieuwe gemeente en moeten ook zij, in voorkomend geval, worden opgeroepen.
In geval van een samenvoeging van gemeenten met als ingangsdatum 1 januari 2019 waarbij een of meerdere van de samengevoegde gemeenten geen financieel directeur hebben aangesteld, komen, bij de toepassing van artikel 361, ook de financieel beheerder van de gemeente en de financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in aanmerking voor het ambt van financieel directeur van de nieuwe gemeente en moeten ook zij, in voorkomend geval, worden opgeroepen.”
 Uit het bovenstaande blijkt dat bij fusies de adjunct-algemeendirecteur en de adjunct-financieeldirecteur in aanmerking kunnen komen voor de functie van algemeen directeur/financieel directeur van de nieuwe gemeente als toepassing wordt gemaakt van artikel 359 DLB, met name bij vervulling door aanwerving en/of bevordering.