Is het mogelijk om na de fusie in de nieuwe gemeente een onderscheid te maken tussen personeelsleden met betrekking tot de waarde van de maaltijdcheques die zij ontvangen?

Vraag

Is het mogelijk om na de fusie in de nieuwe gemeente een onderscheid te maken tussen personeelsleden met betrekking tot de waarde van de maaltijdcheques die zij ontvangen?

Antwoord

Na de fusie zal het niet meer mogelijk zijn om een onderscheid te maken tussen de personeelsleden. Voor alle personeelsleden zal immers dezelfde rechtspositieregeling gelden. Indien de rechtspositieregeling bepaalt dat maaltijdcheques ter waarde van bijvoorbeeld 7 euro worden toegekend, dan moet dat voor al het (nieuw aangeworven) personeel zo zijn. Personeelsleden die al beschikten over maaltijdcheques van bijvoorbeeld 8 euro kunnen deze echter wel behouden ten persoonlijke titel.

De afwijking van de rechtspositieregeling moet voldoende gemotiveerd zijn. Artikel 186, §4  van het decreet over het lokaal bestuur stelt daarover het volgende: “Voor het personeel, vermeld in paragraaf 2, 3°, kan de raad voor maatschappelijk welzijn op gemotiveerde wijze afwijken van de rechtspositieregelingen vermeld in paragraaf 1 en 3. De mogelijkheid tot gemotiveerde afwijking geldt niet voor de bezoldiging van de personeelsleden en de salarisschalen die van toepassing zijn, rekening houdend met onder meer de gestelde bekwaamheidsvereisten en functievereisten. De eventuele afwijkingen mogen bovendien niet strijdig zijn met de door de Vlaamse Regering vastgestelde minimale voorwaarden, vermeld in artikel 195.”​