Blijven de evaluatiegesprekken die werden gevoerd voor de datum van samenvoeging van toepassing of moeten alle personeelsleden een evaluatiegesprek krijgen voor de start van de nieuwe gemeente?

Blijven de evaluatiegesprekken die werden gevoerd voor de datum van samenvoeging van toepassing of moeten alle personeelsleden een evaluatiegesprek krijgen voor de start van de nieuwe gemeente?

Als het bestuur overweegt om het evaluatiebeleid te herwerken, kan dit met aandacht voor enkele basisprincipes.
De evaluatie is een onderdeel van de rechtspositieregeling en moet er dus in worden opgenomen.
Artikel 20 van het Decreet van 3 juni 2016 wijzigt art. 115 van het gemeentedecreet (artikel 194 DLB) waardoor het voor de gemeentebesturen niet meer verplicht is om de personeelsleden periodiek te evalueren.
In bepaalde gevallen blijft de evaluatie echter wel nog verplicht (bv voor bevordering, bij ontslag, …). Bijgevolg moet de regeling over de evaluatie ook expliciet worden opgenomen in de rechtspositieregeling. Het bestuur kan er wel voor opteren om het ‘nieuwe’ systeem ter vervanging van de periodieke evaluaties eventueel in bijlage bij de rechtspositieregeling te voegen zodat het er wel integraal deel van uitmaakt en met verwijzing in de tekst van de rechtspositieregeling naar deze bijlage.
Als het systeem van periodieke evaluaties behouden blijft moet bovendien opgemerkt worden dat de bepalingen van het Besluit Rechtspositieregeling Gemeenten en Provincies terzake volledig blijven gelden en dus gerespecteerd moeten worden.