Bestaat de mogelijkheid om via een beheersovereenkomst beroep te doen op elkaars personeelsleden die optreden voor één specifieke gemeente?

Uitgebreide vraag

Bestaat de mogelijkheid om via een beheersovereenkomst beroep te doen op elkaars personeelsleden die optreden voor één specifieke gemeente? Bijv. in het kader van de diensten grondgebied zaken (omgevingsambtenaar, milieutoezichthouder) of de noodplanningsambtenaar, de maatschappelijk werkers…

Antwoord

Alvorens personeelsleden van de gemeente A, effectief kunnen ‘optreden’ namens en op het grondgebied van de gemeente B, zijn er bepaalde aanduidingen/toestemmingen vereist vanwege B die verwerkt zijn in de desbetreffende specifieke regelgevingen.

Bijvoorbeeld wat milieu betreft, een BVR van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid stelt in art 15/2: “Een gemeente die met toepassing van artikel 16.3.5 van het decreet toestemming heeft gegeven aan een gemeentelijke toezichthouder van een aangrenzende gemeente of van een andere gemeente van de intergemeentelijke vereniging of politiezone waarvan de eigen gemeente deel uitmaakt, om toezicht uit te oefenen in de eigen gemeente, brengt de afdeling, bevoegd voor erkenningen, daarvan op de hoogte.”

Een volledig en up-to-date overzicht of opsomming hieromtrent (met inbegrip van eventuele voorwaarden, procedures, vormvereisten, verplichte meldingen, etc..) is nergens voorhanden.

Het bestuur zal daarvoor telkens in de betrokken specifieke regelgevingen moeten nagaan wat hierover mogelijks geregeld is, of zich informeren bij de bevoegde diensten of overheden.