Als één van de samen te voegen gemeenten reeds een algemeen directeur heeft aangesteld en bij het ander bestuur wordt een waarnemend algemeen directeur aangesteld, komt deze waarnemer dan nog in aanmerking voor de aanstelling van algemeen directeur in de nieuwe gemeente vanaf 2019?

Vraag

Als één van de samen te voegen gemeenten reeds een algemeen directeur heeft aangesteld en bij het ander bestuur wordt een waarnemend algemeen directeur aangesteld, komt deze waarnemer dan nog in aanmerking voor de aanstelling van algemeen directeur in de nieuwe gemeente vanaf 2019?

Antwoord

Indien er nog geen algemeen directeur is aangesteld, zal de nieuwe gemeente op grond van artikel 600, §3 DLB de gewezen functiehouders weer kunnen oproepen om zich kandidaat te stellen. Het feit dat iemand onder hen als waarnemend algemeen directeur werd aangesteld, doet hier geen afbreuk aan. De betrokkene blijft onder het toepassingsgebied van voornoemde bepaling vallen.

Artikel 600, §3, 2de lid bepaalt immers: “In geval van een samenvoeging van gemeenten met als ingangsdatum 1 januari 2019 waarbij een of meerdere van de samengevoegde gemeenten geen algemeen directeur hebben aangesteld, komen, bij de toepassing van artikel 358, ook de gemeentesecretaris en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in aanmerking voor het ambt van algemeen directeur van de nieuwe gemeente en moeten ook zij, in voorkomend geval, worden opgeroepen.”