Welke procedure moet in het kader van een fusie gevolgd worden voor de aanvraag van een eretitel voor een mandataris en wie reikt deze uit?

Welke procedure moet in het kader van een fusie gevolgd worden voor de aanvraag van een eretitel voor een mandataris en wie reikt deze uit?

Wat de eretitels betreft, kan worden verwezen naar artikel 55 van het BVR van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris : “De uitoefening van een ambt of mandaat in een gemeente die later samengevoegd wordt met andere gemeenten of eraan wordt gehecht, wordt beschouwd als een ambt of mandaat, uitgeoefend in de gemeente die de samengevoegde of de gehechte gemeenten bevat.”

Let wel, dit geldt alleen voor de aftredende burgemeesters. Voor alle andere mandatarissen is de gemeenteraad bevoegd en zal die daartoe vergelijkbare bepalingen in zijn reglement houdende toekenning van de eretitel van het ambt kunnen opnemen (zie hiervoor artikel 148 van het decreet over het lokaal bestuur: “De Vlaamse Regering kan de eretitels van de burgemeester toekennen onder de voorwaarden die ze bepaalt. De gemeenteraad kan de eretitels van de schepenen toekennen onder de voorwaarden die hij bepaalt. De raad voor maatschappelijk welzijn kan de eretitels van de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst toekennen, onder de voorwaarden die hij bepaalt.”)