Stel dat een mandataris een legislatuur mandataris is in een samengevoegde gemeente en de volgende legislatuur in de nieuwe gemeente. Hoe wordt het pensioen berekend en op basis van welk inwonersaantal wordt dit berekend?

Stel dat een mandataris een legislatuur mandataris is in een samengevoegde gemeente en de volgende legislatuur in de nieuwe gemeente. Hoe wordt het pensioen berekend en op basis van welk inwonersaantal wordt dit berekend?

Voor de toekomstige pensioenberekening van de uitvoerende mandatarissen van de nieuwe gemeente, valt men terug op de specifieke regeling opgenomen in artikel 5, §1, tweede lid, van de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en dat van hun rechtverkrijgenden. Daarin wordt bepaald dat de mandaten uitgeoefend in de nieuwe gemeente worden geacht verschillend te zijn van die welke werden uitgeoefend in de samengevoegde gemeente. Hierdoor wordt er bij de berekening van het pensioen rekening gehouden met de jaarlijkse basiswedde van elk van beide mandaten afzonderlijk, hoewel dit in feite hetzelfde mandaat betreft, en zo ook met de afzonderlijke inwonersaantallen van de samengevoegde gemeente en de nieuwe gemeente doordat de grootte van deze jaarlijkse basiswedde van elk uitvoerend mandaat afhankelijk is van de inwonersaantallen van desbetreffende gemeente.