Is het mogelijk om een prognose te maken van de middelen die de nieuwe gemeente kan ontvangen uit het Gemeentefonds bij de fusie tussen 2 of meer gemeenten?

Antwoord

Dat is moeilijk omwille van onder meer de waarborgregeling in het geval van een fusie.

Om een goede prognose te kunnen maken van het aandeel van de nieuwe gemeente in het Gemeentefonds voor het jaar N (= het jaar van de fusie) en om te bepalen of de waarborgregeling al dan niet in werking treedt, zijn een aantal gegevens nodig die in de jaren voorafgaand aan de fusie niet gekend zijn, met name:

  • De gegevens voor de verschillende parameters in het Gemeentefonds voor de jaren N, N-1 en N-2;
  • De individuele aandelen van de samen te voegen gemeenten voor de jaren N-1 en N-2. Die zijn nodig om het gewaarborgde bedrag te kunnen berekenen, dat bestaat uit de geïndexeerde som van de individuele aandelen voor het jaar N-1. De Vlaamse overheid berekent de index door het rekenkundig gemiddelde te maken van de groeipercentages van de individuele aandelen van de jaren N-2 naar N-1;
  • Het aandeel van de nieuwe gemeente in het jaar N, dat wordt berekend in januari van het jaar N+1. Dat aandeel moet vervolgens worden afgetoetst aan het gewaarborgde aandeel voor het jaar N (berekend zoals hierboven beschreven).

Relevante regelgeving:

  • Artikel 10 Decreet vaststelling regels dotatie en verdeling Vlaams Gemeentefonds       