Is het mogelijk om na te gaan welke middelen uit het gemeentefonds de nieuwe gemeente kan ontvangen bij de fusie tussen 2 of meer gemeenten?

Neen. Op basis van de huidige, beschikbare gegevens en verdelingen van het Gemeentefonds is het onmogelijk om enigszins betrouwbare prognoses te maken.

Aangezien het decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten van 24 juni 2016 voorziet in de mogelijkheid tot fusies vanaf 1 januari 2019, treedt de waarborgregeling van het Gemeentefonds ook ten vroegste vanaf 2019 in werking. Om te bepalen op welk aandeel de nieuwe gemeente in 2019 recht heeft en of de waarborgregeling al dan niet in werking treedt, zijn een aantal gegevens nodig die momenteel niet gekend zijn, met name:

  • De gegevens voor de verschillende parameters in het Gemeentefonds voor 2017, 2018 en 2019;
  • De individuele aandelen van de samen te voegen gemeenten voor 2017 en 2018 (o.b.v. de parameters 2017 en 2018). Die zijn nodig om het gewaarborgde bedrag te kunnen berekenen, dat bestaat uit de geïndexeerde som van de individuele aandelen voor 2018. De Vlaamse overheid berekent de index door het rekenkundig gemiddelde te maken van de groeipercentages van de individuele aandelen van 2017 naar 2018;
  • Het aandeel van de nieuwe gemeente in 2019 (o.b.v. parameters 2019), dat Vlaanderen dan moet aftoetsen aan het gewaarborgde aandeel voor 2019 (berekend zoals hierboven beschreven).

Het simuleren van de voorziene waarborgregeling op basis van de aandelen 2013-2014-2015 heeft geen zin omdat het spel van de parameters in de verdeling van het Gemeentefonds zodanig verloopt dat voor 2019 een totaal andere situatie kan ontstaan dan de gesimuleerde toestand op basis van de huidige, beschikbare gegevens voor 2013-2015.

Relevante regelgeving:

  • Artikel 65 decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten van 24 juni 2016.
  • Artikel 10 Decreet vaststelling regels dotatie en verdeling Vlaams Gemeentefonds       