Is er een waarborgregeling van het gemeentefonds voorzien bij fusies?

Ja. In het fusiedecreet is er, bovenop de financiële bonus die aan de samen te voegen gemeenten wordt verleend, ook een waarborgregeling voorzien zodat de nieuwe gemeente nooit minder zal ontvangen dan de som van de aandelen van de samen te voegen gemeenten of delen van gemeenten in het jaar dat voorafgaat aan de samenvoeging (uiteraard is het wel mogelijk dat de nieuwe gemeente door het spelen van de eigen parameters en deze van andere gemeenten meer krijgt uit het gemeentefonds – het is dus een bodemgarantie, geen plafond). Deze waarborg biedt de nieuwe gemeente een zo groot mogelijke stabiliteit op het vlak van haar aandelen uit het Gemeentefonds.

Die gewaarborgde ontvangst wordt, vanaf het jaar van de samenvoeging, elk jaar geïndexeerd. Die indexatie is bovendien cumulatief.

Als index wordt, gedurende elk jaar van de eerste bestuursperiode van de nieuwe gemeente, een percentage gebruikt dat gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de percentages waarmee de aandelen van de samen te voegen gemeenten wijzigen in het laatste jaar voorafgaand aan de samenvoeging ten opzichte van het voorlaatste jaar voorafgaand aan de samenvoeging. Vanaf de tweede bestuursperiode wordt de op die manier berekende index, indien hoger dan het evolutiepercentage van de hoofddotatie van het Gemeentefonds, afgetopt tot het evolutiepercentage van de hoofddotatie.

Relevante regelgeving:

artikel 10 van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (Waarborgregeling binnen het huidige Gemeentefonds ) ;
artikel 65 van het decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten