Wat zijn de regels bij de vervanging van de algemeen directeur en de financieel directeur?

Antwoord

Artikel 166 DLB regelt de vervanging van de algemeen directeur en de financieel directeur bij hun afwezigheid of verhindering.

Er wordt in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen directeur of financieel directeur voorzien als de afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur of financieel directeur langer dan honderdtwintig dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard.

De waarnemend algemeen directeur en de waarnemend financieel directeur oefenen alle bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.

De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur of financieel directeur toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen en de functiehouder van het ambt.

Als er een adjunct-algemeendirecteur is dan vervangt hij de algemeen directeur als hij afwezig of verhinderd is (Art. 175 DLB).