Kan een personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte ook gebruikmaken van de regeling van deeltijdse prestaties na afwezigheid wegens ziekte of ongeval?

De volgende situaties kunnen zich voordoen.

De deeltijdse prestaties na ziekte zijn gelijkgesteld met verlof en dienstactiviteit.
Artikel 190 van het BVR rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007 regelt de mogelijkheid dat een statutair personeelslid na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval zijn functie deeltijds weer opneemt. Ook disponibiliteit wegens ziekte is een afwezigheid wegens ziekte. Artikel 190, §2, bepaalt daarnaast dat de raad de afwezigheid tijdens een periode van deeltijdse prestaties kan beschouwen als verlof en die periode kan gelijkstellen met dienstactiviteit. Als de raad die regeling in de rechtspositie heeft vastgesteld, dan zal bij de toepassing daarvan op een personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte, de toestand van disponibiliteit ophouden te bestaan, zodra dat personeelslid zijn functie weer met deeltijdse prestaties opneemt. Die deeltijdse werkhervatting is dan immers gelijk aan verlof waaraan de toestand dienstactiviteit gekoppeld is.

De deeltijdse prestaties na ziekte zijn niet gelijkgesteld met verlof en dienstactiviteit.

Als het bestuur de regeling van gelijkstelling van deeltijdse werkhervatting met dienstactiviteit niet in de plaatselijke rechtspositieregeling heeft vastgesteld, dan zal een personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte ofwel:

  • zijn toestand van disponibiliteit volledig behouden en het werk niet kunnen hervatten, ook niet deeltijds;
  • het werk volledig hervatten;
  • een beroep kunnen doen op een ander stelsel van deeltijdse prestaties waarbij de toestand van disponibiliteit ophoudt (onbetaald verlof).

Een combinatie van deeltijdse prestaties na ziekte en ‘deeltijdse disponibiliteit wegens ziekte’ is strijdig met het BVR rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007. Disponibiliteit is per definitie voltijds. Een personeelslid kan niet tegelijkertijd én in disponibiliteit én in dienstactiviteit zijn. Met het oog op eventuele doorverwijzing naar Medex is dat een on)verenigbare toestand.

De deeltijdse prestaties na ziekte worden voor de personeelsleden die geen ziektekredietdagen meer hebben gelijkgesteld met verlof en dienstactiviteit.

Als het bestuur in de plaatselijke rechtspositieregeling heeft ingeschreven dat de periode van deeltijdse prestaties na ziekte beschouwd wordt als verlof en dienstactiviteit voor de personeelsleden die geen ziektekredietdagen meer hebben, dan zal bij de toepassing daarvan op een personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte, de toestand van disponibiliteit ophouden te bestaan, zodra dat personeelslid zijn functie weer met deeltijdse prestaties opneemt. Die deeltijdse werkhervatting is dan immers gelijk aan verlof waaraan de toestand dienstactiviteit gekoppeld is.