Kan van een personeelslid dat een uitvoerend mandaat heeft opgenomen worden geëist dat het voor elke afwezigheid een attest aflevert?

Antwoord

Nergens wordt bepaald dat het personeelslid voor elke afwezigheid moet bewijzen dat het een mandaat uitoefent in een welbepaald bestuur. Het zal alleen zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen van de beëindiging van het mandaat. Het politiek verlof eindigt dan uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin het mandaat eindigt.

Het politiek verlof voor ambtenaren bij de lokale besturen wordt geregeld in het decreet van 14 maart 2003 houdende regeling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de provincies, gemeenten, de agglomeraties van gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die onder hun controle of toezicht vallen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 april 2003).

Artikel 3 van dat decreet bepaalt wat onder politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan worden, moet worden verstaan:

  1. ofwel een vrijstelling van dienst die geen weerslag heeft op de administratieve en geldelijke toestand van het personeelslid;
  2. ofwel een facultatief politiek verlof dat op verzoek van het personeelslid wordt toegekend;
  3.  ofwel een politiek verlof van ambtswege waaraan het personeelslid zich niet kan onttrekken.

Zo kan een gemeentepersoneelslid dat lid is van een raad 2 dagen per maand dienstvrijstelling krijgen. Het aantal dagen dat een personeelslid facultatief verlof kan bekomen hangt af van het inwonersaantal van de betrokken gemeente:

  • tot en met 80.000 inwoners: 2 dagen per maand;
  • meer dan 80.000 inwoners: 4 dagen per maand.

De afwezigheid voor facultatief politiek verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het personeelslid heeft echter geen recht op salaris.

Politiek verlof van ambtswege is niet van toepassing voor personeelsleden die zetelen als gewoon raadslid in de raad.