Wie is bevoegd om overeenkomsten en authentieke aktes te ondertekenen inzake onroerende verrichtingen van de gemeente?

Wie is bevoegd om overeenkomsten en authentieke aktes te ondertekenen inzake onroerende verrichtingen van de gemeente?

Reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad, worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de algemeen directeur (artikel 279, §1, eerste lid Decreet over het Lokaal Bestuur).

Reglementen, beslissingen, akten en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de raad voor maatschappelijk welzijn, worden ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en medeondertekend door de algemeen directeur (artikel 279, §1, tweede lid Decreet over het Lokaal Bestuur).

Zo vallen bijvoorbeeld overeenkomsten en authentieke aktes met betrekking tot beslissingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad onder de toepassing van voormeld artikel. Voorbeelden zijn de overeenkomsten en authentieke aktes van aan- of verkoop, erfpacht, opstal. Enkel de voorzitter van de raad is samen met de algemeen directeur bevoegd om die te ondertekenen.

Wel kunnen de voorzitter en de algemeen directeur hun bevoegdheid tot ondertekening schriftelijk delegeren (art. 281 en 283 Decreet over het Lokaal Bestuur). Zo kan de voorzitter van de gemeenteraad zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan één of meer leden van de gemeenteraad. De voorzitter van de OCMW-raad kan zijn bevoegdheid delegeren aan een of meer leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De algemeen directeur kan zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan één of meer personeelsleden van de gemeente. De algemeen directeur kan zijn ondertekeningsbevoegdheid ook delegeren aan één of meer personeelsleden van het OCMW op voorwaarde dat de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW die mogelijkheid biedt. Wat het OCMW betreft, kan de algemeen directeur zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan één of meer personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of, als de voormelde beheersovereenkomst die mogelijkheid biedt, aan personeelsleden van de gemeente.

Een uitzondering is de ondertekening van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad en OCMW-raad. Daarvoor kan geen delegatie worden verleend.