Print

Wie is bevoegd om overeenkomsten en authentieke aktes te ondertekenen inzake onroerende verrichtingen van de gemeente?

Wie is bevoegd om overeenkomsten en authentieke aktes te ondertekenen inzake onroerende verrichtingen van de gemeente? Bestaat er daarvoor een delegatiebevoegdheid?

Reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad, worden ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de gemeentesecretaris (artikel 182, §1 gemeentedecreet).

Zo vallen bijvoorbeeld overeenkomsten en authentieke aktes met betrekking tot beslissingen van de gemeenteraad onder de toepassing van voormeld artikel. Voorbeelden zijn de overeenkomsten en authentieke aktes van aan- of verkoop, erfpacht, opstal. Enkel de voorzitter van de gemeenteraad is samen met de gemeentesecretaris bevoegd om die te ondertekenen.

Wel kunnen de voorzitter en de secretaris hun bevoegdheid tot ondertekening delegeren (art. 183bis en volgende). Zo kan de voorzitter zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan één of meer leden van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris kan zijn ondertekeningsbevoegdheid delegeren aan één of meer personeelsleden van de gemeente.

Een uitzondering is de ondertekening van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad en wat de gemeentesecretaris betreft, ook die van het college van burgemeester en schepenen. Daarvoor kan geen delegatie worden verleend.

Voorbeelden van een delegatiebesluit voor de voorzitter en de secretaris kan u vinden onder de volgende link: http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/patrimonium/beheer/aankoop.

De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het college van burgemeester en schepenen (CBS) worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de gemeentesecretaris (artikel 182, §2 gemeentedecreet). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor overeenkomsten en authentieke aktes inzake beslissingen van het CBS over onroerende goederen als die verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Artikel 57 van het gemeentedecreet vermeldt de bevoegdheden van het CBS. Ook zij kunnen hun bevoegdheid delegeren. Zo kan de burgemeester schriftelijk delegatie geven aan één of meer leden van het college van burgemeester en schepenen (artikel 183 gemeentedecreet). De ondertekening van de notulen kan echter niet worden gedelegeerd.