Welke wedde wordt aan de burgemeester en schepenen van gemeenten die een klassenverhoging hebben gekregen, toegekend?

Antwoord

Bij het aantreden van de nieuwe bestuursploeg in 2013 is een einde gekomen aan de overgangsmaatregel voor de berekening van het salaris van mandatarissen ten gevolge van klassenverhoging uit het verleden.

De burgemeester en de schepenen van de gemeenten die vóór de inwerkingtreding van het Gemeentedecreet op 1 januari 2006 een klassenverhoging hadden gekregen, konden bij overgang de wedde waar ze op 31 december 2006 recht op hadden behouden (art. 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris), tot:
* de nieuwe berekeningswijze na indexering gunstiger uitviel dan de "oude" regeling uit de Nieuwe Gemeentewet;
* ofwel de gemeenteraad volledig hernieuwd werd.

Dat laatste is in de meeste gemeenten op 2 januari 2013 gebeurd, zodat de overgangsregeling op die datum verviel.