Welke wedde vormt de basis voor de berekening van het vakantiegeld?

Welke wedde vormt de basis voor de berekening van het vakantiegeld?

Het vakantiegeld van de uitvoerende mandataris wordt berekend op de bruto jaarwedde van de maand maart van het vakantiejaar en dit volgens de principes die van toepassing zijn op het gewoon personeel (BVR 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel).

Als een mandataris schepen is geweest in 2012 en sinds januari 2013 het mandaat van burgemeester uitoefent, dan is geen sprake van een wijziging van het arbeidsregime van de betrokkene (hij blijft uitvoerend mandataris), noch van definitief ontslag of pensionering. De mandaten volgen elkaar op en worden binnen eenzelfde bestuur uitgeoefend. Voor de berekening van het vakantiegeld zal om die redenen de wedde als burgemeester gelden.