Welke vervangingsinkomens zijn cumuleerbaar met het verkrijgen van een uittredingsvergoeding?

Antwoord

De uittredingsvergoeding, of bijpassing hiertoe, die aan lokale mandatarissen wordt toegekend op basis van artikel 149 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris, is niet cumuleerbaar met werkloosheidsuitkeringen. Dergelijke uitkeringen kunnen namelijk slechts toegekend worden indien de werkloze zonder loon is (art. 44 KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering). De uittredingsvergoeding wordt, in het licht van artikel 46 van datzelfde KB, beschouwd als loon en is bijgevolg niet cumuleerbaar met het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering.

Dit geldt eveneens voor de werklozen met bedrijfstoeslag ("brugpensioen").

Onderbrekingsuitkeringen verbonden aan de loopbaanonderbreking, kunnen wel gecumuleerd worden met de uittredingsvergoeding, voor zover de cumulregels van artikel 14 en 14bis van het KB van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, gerespecteerd worden.

Wat betreft de cumuleerbaarheid van de uittredingsvergoeding met een pensioen, is verdere informatie gevraagd aan de Federale Pensioendienst. Deze FAQ zal dan ook nog spoedig aangevuld worden.