Welke sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen worden er verbonden aan de uittredingsvergoeding?

Alleen de wettelijk vastgelegde mandatariswedde van de lokale mandataris is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Uittredingsvergoedingen worden door de RSZ niet beschouwd als de met het ambt verbonden wedde en zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

De Federale Overheidsdienst Financiën gaf betreffende de fiscale behandeling van deze vergoeding volgende informatie aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur:

"De uittredingsvergoedingen die, overeenkomstig artikel 14, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris, aan de lokale uitvoerende mandatarissen worden uitbetaald, zijn aan te merken als in artikel 31, tweede lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), bedoelde vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen.

Het is daarbij van geen belang of de uittredingsvergoedingen geheel dan wel gedeeltelijk (omwille van het genot van andere beroepsinkomsten) aan de uitgetreden lokale uitvoerende mandataris worden betaald.

Het bedrag van de uittredingsvergoedingen is belastbaar tegen het progressief tarief.

De belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten als bedoeld in de artikelen 146 tot 154 WIB 92 is van toepassing op de uittredingsvergoedingen.

Voor de uittredingsvergoedingen die in de loop van 2019 worden betaald of toegekend, moet de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op deze vergoedingen worden berekend overeenkomstig de toepassingsregel nr. 2.12, A, 1°, b), eerste streepje opgenomen in de Bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 92) (laatst vervangen door het koninklijk besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing).

Het bedrag van de in 2019 uitbetaalde uittredingsvergoedingen moet worden vermeld op een fiche 218.18 van het jaar 2019 in het vak 'Uitkeringen naar aanleiding van:', rubriek c "andere" (tegenover code 271). Het officiële model van het jaar 2019 zal pas eind december 2019 worden gepubliceerd op de website van de FOD Financiën."