Welke sociaal- en fiscaalrechtelijke gevolgen worden er verbonden aan de compensatie van persoonlijke en pensioenbijdragen van niet-beschermde mandatarissen?

Alleen de wettelijk vastgelegde mandatariswedde van de lokale mandataris is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De compensaties van persoonlijke socialezekerheids- en pensioenbijdragen worden door de RSZ niet beschouwd als de met het ambt verbonden wedde en zijn niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

De Federale Overheidsdienst Financiën gaf met betrekking tot de fiscale behandeling van deze compensatie volgende informatie aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur:

"De belastbare bezoldigingen van werknemers omvatten eveneens de voordelen van alle aard d.w.z.:

1° de voordelen in natura die zij van hun werkgever ontvangen;

2° de voordelen die ontstaan doordat kosten die voor hen eigen beroeps- of privékosten zijn door de werkgever of door een sociaal fonds ten laste worden genomen.

In het licht daarvan moet de compensatie van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid en pensioenen van de lokale uitvoerende mandataris, als bedoeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris, in hoofde van die mandataris als een belastbare bezoldiging worden aangemerkt.

Het bedrag van de compensatie is belastbaar tegen het progressief tarief.

Voor de compensaties die in de loop van 2019 worden betaald of toegekend, moet de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op deze inkomsten worden berekend overeenkomstig de toepassingsregels 2.2 en volgende opgenomen in de Bijlage III, KB/WIB 92 die van toepassing is op de vanaf 1 januari 2019 betaalde of toegekende inkomsten.

Het bedrag van de in 2019 uitbetaalde compensaties moet worden vermeld op een fiche 281.10 van het jaar 2019 in het vak 'Bezoldigingen', rubriek b "voordelen van alle aard" (tegenover code 250). Het officiële model van het jaar 2019 zal pas eind december 2019 worden gepubliceerd op de website van de FOD Financiën."