Wat is de maximale grens bij cumulatie van wedden, vergoedingen en presentiegelden?

Het maximale bedrag dat een mandataris mag ontvangen ingeval van gecumuleerde activiteiten is gelijk aan of lager dan anderhalve maal het bedrag van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement (art. 154 decreet over het lokaal bestuur, art. 68, §4 Provinciedecreet).

Bij het begin van elk kalenderjaar wordt in het Belgisch Staatsblad het bedrag gepubliceerd dat de leden van de wetgevende assemblees mogen ontvangen voor naast hun parlementaire mandaat uitgeoefende openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard.
Voor 2023 hebben de bevoegde organen van de wetgevende assemblees het bedrag dat de leden van die assemblees mogen ontvangen vastgesteld op ten hoogste 74.556 EUR (index 1,9999). (Wetgevende assemblees, Belgisch Staatsblad 24 januari 2023).