Ontvangt de voorzitter van de gemeenteraad een presentiegeld als hij de installatievergadering van de OCMW-raad voorzit?

De voorzitter van de gemeenteraad is sinds de inwerkingtreding van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder: DLB) van rechtswege ook de voorzitter van de OCMW-raad (artikel 69 DLB).

Voor het bijwonen van vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn kan een presentiegeld toegekend worden aan de leden van de OCMW-raad, inclusief de voorzitter (artikel 73 DLB). Dit kan enkel in het geval de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aansluit op een vergadering van de gemeenteraad.

Bij de vaststelling van het bedrag van het presentiegeld is de OCMW-raad gehouden aan de grenzen die door de Vlaamse Regering zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris (artikel 17, §2 DLB).

Hieruit volgt dat de voorzitter van de OCMW-raad geen recht heeft op (maximaal) dubbel presentiegeld, zoals dit recht wel is toegekend aan de voorzitter van een gemeente- of districtsraad (artikel 17 BVR statuut lokale mandataris).