Kunnen de voorzitters van de raadscommissies dubbel presentiegeld ontvangen?

De voorzitter van een gemeenteraadscommissie heeft geen recht op dubbel presentiegeld. Hij kan hoogstens het maximale presentiegeld van 124,98 euro (niet geïndexeerd) voor gemeenteraadsleden krijgen.

Met toepassing van artikel 17, §1, van het decreet over het lokaal bestuur kan de raad autonoom beslissen om presentiegeld toe te kennen voor vergaderingen die voortvloeien uit mandaatverplichtingen, op voorwaarde dat die vergaderingen opgenomen zijn in een door de Vlaamse Regering vastgestelde limitatieve lijst. De gemeenteraadscommissies behoren daartoe op grond van artikel 15, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.

Ter uitvoering van artikel 17, § 2, van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt de gemeenteraad het bedrag van dat presentiegeld binnen de grenzen vastgelegd door de Vlaamse Regering, dus maximaal 124,98 euro, niet-geïndexeerd.

Artikel 17 van bovengenoemd besluit van 6 juli 2018 bepaalt ook dat alleen aan de voorzitters van de gemeente- en districtsraad dubbel presentiegeld kan worden toegekend voor de raadszitting.