Krijgen vervangende fractieleden presentiegeld voor hun aanwezigheid in de raadscommissie?

Het toekennen van een presentiegeld aan plaatsvervangende commissieleden kan alleen als dat zo opgenomen is in het huishoudelijk reglement van de raad.

De leden van de gemeenteraadscommissies worden aangeduid overeenkomstig artikel 37 van het decreet over het lokaal bestuur. Dat artikel bevat echter geen voorschriften over de eventuele vervanging van de leden. Als een raadslid niet formeel namens een fractie aangeduid is als lid van een bepaalde commissie, kan hij in principe geen presentiegeld ontvangen voor zijn aanwezigheid in een vergadering van die commissie.

Artikel 37, §5 van het decreet over het lokaal bestuur laat echter wel toe dat er een huishoudelijk reglement wordt opgemaakt, dat de nadere regels inzake de samenstelling en de werkwijze van de commissies, evenals de toekenning van presentiegelden bepaalt. In dit huishoudelijk reglement kan worden geregeld dat een lid van een commissie tijdelijk kan worden vervangen. Het reglement bepaalt dan hoe en wanneer dit moet gebeuren, en of er aan de vervanger een presentiegeld wordt betaald.