Kan een mandataris presentiegeld krijgen voor het bijwonen van een vergadering van de GECORO?

Raadsleden kunnen geen presentiegeld krijgen voor het bijwonen van vergaderingen van de GECORO. Die vergaderingen vallen immers niet onder die categorieën waarvoor ze wel presentiegeld kunnen krijgen.
De gemeenteraadsleden hebben recht op presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen van de gemeenteraad (artikel 17, §1, decreet over het lokaal bestuur, afgekort DLB).

Daarnaast kan de gemeenteraad autonoom beslissen om de raadsleden presentiegeld toe te kennen voor vergaderingen die voortvloeien uit hun mandaatverplichtingen, op voorwaarde dat die vergaderingen opgenomen zijn in een door de Vlaamse Regering vastgestelde limitatieve lijst. Artikel 15, eerste lid, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris bepaalt dat presentiegeld kan worden toegekend voor vergaderingen van de commissies, met inbegrip van de vergaderingen waarvoor de raadsleden overeenkomstig artikel 37, §3, vierde lid DLB aangewezen zijn als lid met raadgevende stem, en de afdelingen.

Om te weten wat er onder het begrip “commissies” moet worden begrepen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie categorieën van vergaderingen:

  1. Voor de deelname aan de vergaderingen van de commissies, zoals bedoeld in artikel 37, §1 DLB (art. 120,§1 Nieuwe Gemeentewet) kan een raadslid presentiegeld worden toegekend, vermits het vergaderingen betreft die de organieke werking van de gemeenteraad als dusdanig betreffen.
  2. Voor de vergaderingen van organen waarvan de oprichting door de wet of het decreet wordt opgelegd, kan geen presentiegeld worden toegekend, tenzij de wet of het decreet dit uitdrukkelijk voorziet.
  3. Voor de vergaderingen van de adviesorganen vermeld in artikel 304, §3 DLB (art. 120bis Nieuwe Gemeentewet) kan evenmin presentiegeld worden toegekend. Het betreft immers geen vergaderingen die de organieke werking van de gemeenteraad als dusdanig betreffen. Bovendien zijn het vergaderingen waarin de raadsleden in principe niet thuishoren, aangezien ze geen advies aan zichzelf kunnen verstrekken. Zo schrijft artikel 8 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening wel voor dat de GECORO voor elke vergadering een vertegenwoordiging van elke politieke fractie in de gemeenteraad uitnodigt. Die personen kunnen de toelichting bijwonen en eventueel deelnemen aan de bespreking, maar mogen niet bij de beraadslaging en stemming over het advies aanwezig zijn, tenzij delen ervan openbaar zijn.