Kan beslag worden gelegd op alle presentiegelden en vergoedingen die het raadslid ontvangt?

Presentiegelden en vergoedingen zijn integraal vatbaar voor beslag.

Presentiegelden toegekend aan raadsleden zijn een belastbaar inkomen (baten) in de zin van artikel 23, §1, 2° en 27 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (WIB 92). Het zijn geen inkomsten uit arbeid (of daarmee gelijkgesteld) en vallen daarom niet onder de toepassing van de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon.

Op grond van de artikelen 1408 -1410 van het Gerechtelijk Wetboek kan geen beslag worden gelegd op welbepaalde (limitatief opgesomde) goederen of inkomsten. De presentiegelden en vergoedingen van raadsleden behoren daar niet toe.