Is het toegelaten om een bedrijfsvoertuig ter beschikking te stellen van de uitvoerende mandataris?

Het bestuur mag geen voertuig persoonlijk ter beschikking stellen van de uitvoerende mandataris. Het kan wel toestemming geven dat de mandataris voor dienstverplaatsingen gebruikmaakt van een voertuig van het bestuur.
Artikel 68, §3, van het Provinciedecreet en artikel 153 van het decreet over het lokaal bestuur bepalen immers dat de uitvoerende mandataris geen bijkomende vergoedingen mag genieten ten laste van de gemeente, het OCMW, de provincie en de extern verzelfstandigde agentschappen, om welke reden of onder welke benaming ook. Een 'bedrijfsvoertuig' wordt beschouwd als een dergelijke bijkomende vergoeding.