Is het toegelaten om een bedrijfsvoertuig ter beschikking te stellen van de uitvoerende mandataris?

Is het toegelaten om een bedrijfsvoertuig ter beschikking te stellen van de uitvoerende mandataris?

Het bestuur mag geen voertuig persoonlijk ter beschikking stellen van de uitvoerende mandataris. Het kan wel toestemming geven dat de mandataris voor dienstverplaatsingen gebruikmaakt van een vooertuig van het bestuur.
Artikel 68, §3, van het Provinciedecreet, artikel 70, §3 van het Gemeentedecreet en artikel 68, §3 van het OCMW-decreet, bepalen immers dat de uitvoerende mandataris geen bijkomende vergoedingen mag genieten ten laste van de gemeente, het OCMW, de provincie en de extern verzelfstandigde agentschappen, om welke reden of onder welke benaming ook. Een 'bedrijfsvoertuig' wordt beschouwd als een dergelijke bijkomende vergoeding.