Heeft een uitvoerend mandataris in zwangerschapsverlof recht op wedde?

Antwoord

De uitvoerende mandataris in zwangerschapsverlof krijgt geen wedde als mandataris.

Artikel 48, 2° van het Provinciedecreet en artikel 47, 5° van het decreet over het lokaal bestuur (zie ook art. 60 DLB) regelen de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen voor de mandataris. Tegelijk is er een vervangingsregeling uitgewerkt. In overeenstemming met artikel 68 van het Provinciedecreet en artikel 151 van het decreet over het lokaal bestuur ontvangt de vervanger de wedde die de mandataris in ouderschapsverlof niet ontvangt.

Let wel: volgens artikel 115 van de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerd op 14/07/1994) moeten alle werkzaamheden gestaakt worden in de periodes van moederschapsrust met recht op een uitkering. Dit maakt dat alle activiteiten als mandataris (zowel die van uitvoerend mandataris als van gemeenteraadslid) dus ook gestaakt moeten worden tijdens die periodes.