Mogen de tarieven in een belastingreglement geïndexeerd worden?

Mogen de tarieven in een belastingreglement geïndexeerd worden?

De regel dat belastingtarieven niet mogen worden geïndexeerd in het belastingreglement bestaat niet meer.  Dit is onder meer het gevolg van het feit dat sommige decreten (taxidecreet* , grond-en pandendecreet**) zelf verwijzen naar een te indexeren tarief (in het taxidecreet) of minimumtarief (in het grond- en pandendecreet).
De regel, en de reden  waarom het indexeringsverbod vroeger was opgenomen in de ministeriële onderrichtingen bestaat nog wel:  die regel zegt dat het tarief alleszins duidelijk en ondubbelzinnig moet blijken uit het belastingreglement.  Als het tarief dus geïndexeerd zou worden moet het belastingreglement duidelijk vermelden welke index gehanteerd wordt en vanaf welke referentieperiode.
Zie hierover ook de omzendbrief BB-2011/01 van 10 juni 2011  met de coördinatie van de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit, punt 1.8.3 (blz. 26).

* Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.
** Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.