Moeten personeelsleden die vaststellingen doen in verband met de toepassing van fiscale verordeningen, vastbenoemde ambtenaren zijn?

Moeten personeelsleden die vaststellingen doen in verband met de toepassing van fiscale verordeningen, vastbenoemde ambtenaren zijn?

Deze verplichting geldt niet meer. Voor alle kohieren uitvoerbaar verklaard vanaf 1 januari 2009, is de wet van 24 december 1996  betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (en de bijhorende omzendbrieven, waarin sprake was van "enkel statutaire personeelsleden") vervangen door het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Krachtens artikel 5 van het vermelde decreet van 30 mei 2008, volstaat het dat het statutair of contractueel personeelslid aangesteld wordt door de bevoegde overheid om de vaststellingen te doen.