Kunnen er administratiekosten aangerekend worden voor aanmaningen van slechte betalers van belastingen, retributies, huurgelden …. Kan dit bij raadsbesluit beslist worden?

Vraag

Kunnen er administratiekosten aangerekend worden voor aanmaningen van slechte betalers van belastingen, retributies, huurgelden …. Kan dit bij raadsbesluit beslist worden?

Antwoord

Ja, dit kan inderdaad. Minister van Binnenlands Bestuur, mevr. Homans, heeft dit standpunt uitgebreid toegelicht in het antwoord op de parlementaire vraag nr. 207 van 15 januari 2018 van de heer Marnic De Meulemeester.

Retributiereglementen die aangeven welke administratieve kosten precies aangerekend worden voor de verzending van een niet-fiscale aanmaning, zijn ondertussen een courante praktijk geworden. In de afgelopen maanden hebben meerdere gemeenten die reglementen uitgebreid of afzonderlijke reglementen aangenomen met gelijkaardige bepalingen voor fiscale aanmaningen.

In de regelgeving wordt alleen opgelegd dat de verzending van de aanslagbiljetten kosteloos moet zijn voor de belastingplichtige (art. 4, §3, derde lid decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen). De verzending van de aanslagbiljetten moet m.a.w. gedragen worden vanuit de algemene middelen.

Wanneer de belastingplichtige echter in gebreke blijft om de belasting (tijdig) te betalen, kan niet opgelegd worden dat de gemeente en onrechtstreeks andere belastingplichten meebetalen voor de extra kosten die de invordering van die schuld vergt. In dat geval is de aanrekening van bijkomende invorderingskosten op de schuldenaar aanvaardbaar.

Naar analogie van artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet (artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur), kunnen die kosten zowel de loutere verzendingskost als een kost voor de administratieve opvolging van de betaling omvatten. Daarvoor kan een forfaitair tarief vastgesteld worden. Voorwaarde luidt dat dat tarief redelijk blijft.

Belangrijk is dat de aangerekende tarieven voor betalingsaanmaningen redelijk zijn. ‘Redelijkheid’ is een rekbaar begrip, maar rekening houdend met materiële kosten en personeelskosten, kan aangenomen worden dat een bedrag van 20 euro redelijk is.