Kunnen de kosten van de beëdigde geneesheer bij crematie verhaald worden op de gemeente waar de overledene is ingeschreven?

Kunnen de kosten van de beëdigde geneesheer bij crematie verhaald worden op de gemeente waar de overledene is ingeschreven?

Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, dat voorschrijft dat er bij iedere crematie van een in een gemeente van het Vlaamse Gewest overleden persoon verplicht een beëdigde geneesheer dient aangesteld te worden door de gemeente waar het overlijden is vastgesteld op basis van een overlijdensattest, voorziet in artikel 19, §1, 3°, derde lid, dat de kosten van deze aanstelling ten laste vallen van de gemeente (in het Vlaamse Gewest) waar de overledene is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister of het wachtregister.

Het vermelde decreet van 16 januari 2004 is dus zelf de rechtsgrond voor het verhalen van deze kosten, zodat er geen specifiek retributiereglement nodig is.