Kan een fiscale schuld na de invoering van het Invorderingswetboek nog ingevorderd worden bij dwangbevel?

De procedureregels voor de uitvaardiging van een fiscaal dwangbevel in het KB/WIB werden overgeheveld naar het Invorderingswetboek. Daar wordt het een ‘bevel tot betaling’ genoemd.

Dit ‘bevel tot betaling’ wordt opgemaakt door de gerechtsdeurwaarder, nadat hij hiertoe gevolmachtigd is door de financieel directeur van de gemeente of de financieel beheerder van de provincie. Het verlenen van die volmacht gebeurt eenvoudig door de overhandiging van een kohieruittreksel aan de gerechtsdeurwaarder.

Opgelet: de gedwongen invordering via een bevel tot betaling is alleen mogelijk voor zekere en vaststaande vorderingen. Bij betwisting van een ambtshalve gevestigde aangiftebelasting, mag (alleen) het deel van de belasting dat berekend is op basis van de aangifte van de belastingplichtige, beschouwd worden als zeker en vaststaand. Een aanslag die ambtshalve gevestigd werd bij gebrek aan een aangifte en die betwist wordt, mag als zeker en vaststaand beschouwd worden tot het bedrag dat in het voorgaande aanslagjaar definitief van de belastingschuldige gevorderd werd.

Gedwongen invorderen gebeurt in 3 stappen:

 1. De belastingschuldige is eerder met een gewone herinneringsbrief aangemaand tot betaling van zijn openstaande schuld.

 2. De financieel directeur van de gemeente of de financieel beheerder van de provincie overhandigt een kohieruittreksel aan de gerechtsdeurwaarder. Die handeling geldt als volmacht voor de tenuitvoerlegging.

     Hoe moet het overhandigde kohieruittreksel er uitzien?
Artikel 19, §1, tweede lid van het Invorderingswetboek bepaalt dat het uittreksel de datum van uitvoerbaarverklaring moet vermelden. Voor het overige bevat het uittreksel alle gegevens die ingeschreven zijn in het kohier en die nodig zijn voor de identificatie van de schuld en de schuldenaar (zie o.a. Cass. 2 september 2016, AR F.14.0167.N/1). Het gaat uitdrukkelijk om een uittreksel (beperkte informatie uit de akte) en niet om een afschrift van de akte (kopie van de hele akte), om de privacy van anderen op het kohier te beschermen.

 3. De gerechtsdeurwaarder betekent een bevel tot betaling aan de belastingschuldige. Het bevel wordt ingeleid met het kohieruittreksel.

Relevante regelgeving:

Artikel 13,  §1 van het Invorderingswetboek

Artikel 19 van het Invorderingswetboek

Artikel 61 van het Invorderingswetboek