Hoe kan inzage bekomen worden in een belastingkohier in het kader van de openbaarheid van bestuur?

Uitgebreide vraag

Hoe kan inzage bekomen worden in een belastingkohier in het kader van de openbaarheid van bestuur?

Antwoord

Het belastingkohier is een bestuursdocument in de zin van art. 3, 4° van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Art. 32 van de Grondwet en het decreet van 26 maart 2004 verlenen in principe inzage in alle bestuursdocumenten. Tenzij het bestuursdocument afgeschermd wordt op basis van een decretaal voorziene uitzonderingsgrond.

Dat laatste is gedeeltelijk van toepassing op belastingkohieren. Een volledige openbaarheid van het kohier zou indruisen tegen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of de geheimhoudingsverplichting (art. 13, 1° en 2° decreet van 26 maart 2004).

Vandaar dat het kohier slechts openbaar gemaakt zal worden aan iemand die daarom verzoekt voor zover de informatie betrekking heeft op de aanvrager zelf (art. 9 decreet 26 maart 2004).

Hoe de aanvraag tot openbaarmaking moet gebeuren, staat beschreven in artikel 17 van het decreet van 26 maart 2004: het moet gaan om een schriftelijk verzoek (per brief, fax, e-mail of persoonlijk overhandigd), bij de instantie die het betrokken bestuursdocument in zijn bezit heeft (in dit geval de gemeente). Op een mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) verzoek dient de bestuurlijke overheid niet in te gaan. De aanvrager moet het gewenste bestuursdocument concretiseren of op zijn minst aangeven waarover het gaat.

Weigert de gemeente (al of niet geheel) in te gaan op het verzoek tot openbaarmaking, dan deelt zij verplicht mee waar en binnen welke termijn beroep ingediend kan worden tegen haar beslissing.

De gouverneur is niet bevoegd om hierin tussen te komen.

Zie ook het advies 2014-61 van 28 juli 2014 van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten met betrekking tot een weigering om toegang te verlenen van een origineel kohier: http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/com/publicite/avis/2014/ADVIES-2014-61.pdf