Het Wetboek van Invordering is vanaf 1 januari 2020 van toepassing op de lokale besturen. Welke impact heeft dit op de invorderingsprocedures die vóór die datum opgestart zijn?

Belastingschulden die opgenomen werden in een kohier dat uitvoerbaar verklaard werd vóór 1 januari 2020, worden nog ingevorderd volgens de regels van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Dat is zelfs het geval als hun invordering pas plaatsvindt in 2020.

Hetzelfde geldt voor belastingschulden waarvan de betaling bevolen is volgens een in kracht van gewijsde getreden rechterlijke beslissing van vóór 1 januari 2020.

Als de belastingschuld opgenomen is in een kohier dat uitvoerbaar verklaard werd op een datum vanaf 1 januari 2020 of als de betaling van de schuld onherroepelijk bevolen werd door de rechter sinds 1 januari 2020, is het Invorderingswetboek van toepassing.

 

Relevante regelgeving: artikel 138, 5° en 6°, van de wet van 13 april 2019 tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen