Gemeentefonds: hoe de verdeelsleutel gemeente/OCMW wijzigen?

Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten beslissen over een wijziging van de verdeelsleutel en die meedelen aan ABB vóór 30 juni van het jaar dat aan de verdeling voorafgaat. Dat kan op het volgende adres: fondsen@vlaanderen.be.

De vastgestelde verdeelsleutel blijft behouden totdat beide raden beslissen over een nieuwe verdeelsleutel. Zonder beslissing krijgt het OCMW automatisch 8%.