Belasting op het niet beschikken over een conformiteitsattest ?

Kan de belasting op het niet beschikken over een conformiteitsattest ingezet worden als beleidsinstrument in het lokaal woonbeleid? Vormt dit geen misbruik van fiscale bevoegdheid?

Een belasting op het niet hebben van een gemeentelijk verplicht conformiteitsattest is juridisch niet correct. Met dergelijke belasting misbruikt de gemeente haar fiscale bevoegdheid. Een belasting inzetten als sanctioneringsmechanisme is machtsafwending en is dan ook niet toegelaten. Het hoofddoel van een belasting is altijd fiscaal.

Dergelijke belasting kan dan ook niet langer behouden blijven.

Artikel 3.2, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorziet sinds kort in de mogelijkheid om, zolang niet aan het gemeentelijk verplichte conformiteitsattest is voldaan, een jaarlijkse terugkerende verplichting op te leggen om het conformiteitsattest aan te vragen. Hierdoor werden de handhavingsmogelijkheden inzake woningkwaliteitsbewaking op lokaal vlak versterkt.

Gemeenten beschikken nu over betere en duidelijkere handhavingsmogelijkheden indien zij een conformiteitsattest verplicht stellen, zonder dat zij hun toevlucht moeten zoeken tot het vestigen van een sanctionerende en aldus onwettige belasting.

Concreet kan een inbreuk op de jaarlijkse verplichting jaarlijks opnieuw gehandhaafd worden op basis van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Alle gemeenten die over een belastingreglement beschikken op het niet hebben van een conformiteitsattest worden dan ook met aandrang gevraagd om een einde te stellen aan deze onwettige belasting.