Welke bevoegdheden over de besturen van de eredienst kan de gemeenteraad delegeren aan het college?

Antwoord

Het eredienstendecreet is duidelijk: goedkeuring van het meerjarenplan en het budget is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De jaarrekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad. Niets hiervan mag bijgevolg gedelegeerd worden aan het schepencollege, het zijn immers decretaal bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad.

De financiële afspraken tussen de gemeente en de individuele besturen van de eredienst zijn een onderdeel van het meerjarenplan en maken dus integraal deel uit van het meerjarenplan, dus moeten die ook op de gemeenteraad komen.

Met toepassing van artikel 33/1 van het eredienstendecreet kan een centraal bestuur ook afspraken maken met het gemeentebestuur. Deze worden vastgelegd in een apart document, dat door beide partijen goedgekeurd moet worden. Hier bepaalt het decreet nergens dat de gemeenteraad dat moet behandelen. Dus met toepassing van artikel 43§1 van het gemeentedecreet kan dit wel gedelegeerd worden naar het schepencollege (zie omzendbrief 2013/1).

 

 Rooms-katholieke eredienst Protestantse eredienstAnglicaanse eredienstIsraëlitische eredienst Orthodoxe eredienstIslamitische eredienst
artikel 33/1, 43, 48 en 55114150186229272