Wanneer moet voor een aanpassing van de planning ook een wijziging aan het meerjarenplan worden doorgevoerd?

Het is mogelijk dat de planning die in het meerjarenplan werd opgenomen, achterhaald wordt door de feiten. Afhankelijk van wat er aangepast moet worden, zal een interne kredietaanpassing volstaan, zal er een budgetwijziging moeten worden doorgevoerd of zal het meerjarenplan worden gewijzigd.
Als er enkel kredieten worden verschoven binnen een hoofdfunctie van de exploitatie kan dat gebeuren met een interne kredietaanpassing zolang:

  • het totaal van de ontvangsten en uitgaven van de hoofdfunctie gelijk blijft;
  • er geen kredieten worden opgenomen voor uitgaven waarvoor op het budget nog geen kredieten waren opgenomen;
  • de afspraken bij het meerjarenplan niet worden geschonden.

Een budgetwijziging:

a) in de exploitatie:

is nodig als er kredieten worden opgenomen voor uitgaven waarvoor op het budget nog geen kredieten waren opgenomen of als het totaal van de ontvangsten of de uitgaven van een hoofdfunctie gewijzigd wordt;
de kredietverschuivingen mogen geen verhoging van de exploitatietoelage tot gevolg hebben
de afspraken bij het meerjarenplan mogen niet worden geschonden. (Er kunnen bijkomende voorwaarden afgesproken zijn voor interne kredietaanpassingen. In het uiterste geval zou kunnen overeengekomen zijn om elke wijziging bij budgetwijziging te doen, zodat de gemeente- of provincieoverheid steeds op de hoogte wordt gebracht.)

b) in de investeringen is voor elke wijziging van de kredieten een budgetwijziging nodig.
 

Het meerjarenplan moet worden gewijzigd indien:

  • de exploitatietoelage wordt vermeerderd;
  • de afspraken van het meerjarenplan worden gewijzigd;
  • het totaal van de uitgaven van één van de hoofdfuncties van de investeringen wordt vermeerderd (tenzij die vermeerdering enkel het gevolg is van een verdiscontering, een terugbetaling van een renteloos thesaurievoorschot of een herbelegging van extra investeringsontvangsten, of tenzij die vermeerdering enkel het gevolg is van een verschuiving van een investering van het één jaar naar het daaropvolgende jaar van het meerjarenplan);
  • de financieringswijze van een investering definitief wordt gewijzigd.

Zie ook schema planningswijziging.

Meer informatie