Waar kunnen de “staten van Napoleon” worden geraadpleegd?

Door het Concordaat van paus Pius VII en Napoleon werden de niet-vervreemde genationaliseerde kerken en pastorieën opnieuw ter beschikking gesteld van de eredienst. Naar aanleiding daarvan heeft de Franse overheid destijds officiële inventarissen (Staten) opgesteld.

Of een kerk of pastorie opgenomen is in die Staten kan een element zijn in discussies over het eigendomsrecht.

De Staten zijn door de FOD Justitie overgeheveld naar het Rijksarchief. Wie ze wil raadplegen of wil nagaan of een bepaald gebouw op één ervan voorkomt, kan daar terecht.