Voor welke stukken/beslissingen/notulen van een bestuur van de eredienst moet het gemeentebestuur, advies geven, kennisnemen, goedkeuren enz.?

Antwoord

De notulen van de kerkraad moeten door de kerkfabriek worden toegestuurd aan de gemeente, het bisdom en de gouverneur binnen de 20 dagen na de dag van de vergadering. Het college van burgemeester heeft een termijn van 30 dagen om hierop toezicht uit te oefenen. Deze termijn kan gestuit worden door het opvragen van extra informatie. (artikel 58 en 60 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten).

Voor de overheidsopdrachten is het niet verplicht het lastenboek en de offertes samen met de notulen te bezorgen (tenzij hierover andere afspraken werden gemaakt tijdens het overleg). Ze kunnen evenwel door het college van burgemeester en schepenen in het kader van het administratief toezicht worden opgevraagd bij de kerkfabriek. Deze opvraging stuit de toezichttermijn.

Het meerjarenplan en de meerjarenplanwijziging: De meerjarenplannen worden gecoördineerd en gelijktijdig bij de gemeenteoverheid, het erkend representatief orgaan en de provinciegouverneur ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren binnen de zes maanden na de installatie van de gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad. Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek het meerjarenplan in. De gemeenteraad kan het meerjarenplan goedkeuren, niet-goedkeuren of aanpassen aan wat in het overleg besproken werd en dit binnen een termijn van 100 dagen na ontvangst van het advies van het representatief orgaan. Indien binnen deze termijn geen beslissing wordt verstuurd, dan wordt het meerjarenplan als goedgekeurd beschouwd.Wat moet gebeuren met het budget en de budgetwijziging is afhankelijk van het feit of dit document past binnen een goedgekeurd meerjarenplan of niet.

Het budget moet voor 30 juni door de kerkraad ingediend worden bij het CKB. De budgetten worden na het advies van het erkend representatief orgaan jaarlijks voor 1 oktober gecoördineerd bij de gemeenteoverheid ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek het budget in.
Twee mogelijkheden:

  1. Het budget of de budgetwijziging passen binnen het meerjarenplan: in dat geval moet de gemeenteraad enkel akte nemen van het budget of de wijziging en dit binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.
  2. Het budget of de budgetwijzing passen niet binnen het meerjarenplan: in dat geval kan de gemeenteraad het budget expliciet goedkeuren of aanpassen tot binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. Dat dient ook te gebeuren binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.

Ook hier geldt dat een ontstentenis van beslissing of akteneming betekent dat het document wordt goedgekeurd.

De jaarrekening moet door de kerkraad ingediend worden voor 1 maart bij het CKB. De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren. Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek de rekening in.
Over de jaarrekening moet de gemeenteraad binnen de 50 dagen na ontvangst van het document een advies formuleren en dit toesturen aan de gouverneur.

 Rooms-katholieke eredienstProtestantse eredienstAnglicaanse eredienstIsraëlitische eredienstOrthodoxe eredienstIslamitisce eredienst
artikel43, 48, 49, 55§2, 57 en 58114150186229272