Mogen de besturen van de eredienst hun notulen en andere beslissingen digitaal verzenden?

Antwoord

Voor de communicatie tussen de eredienstbesturen en de centrale besturen en voor de communicatie van en naar de erkende representatieve organen van de eredienst biedt het Eredienstendecreet, de Vlaamse regering geen rechtsgrond om nadere regels uit te werken.  Daar kan dus perfect voor een elektronische communicatie gekozen worden, op voorwaarde dat de betrokken actoren hiermee instemmen.

Ook de communicatie tussen het centrale kerkbestuur (of soms de individuele besturen van de eredienst) en de gemeente of provincie kan op elektronische wijze geregeld worden. Als de betrokken partijen daarmee akkoord gaan en dat bij voorkeur ook opnemen in de afsprakennota.

Vanaf 11 juli 2016 kunnen de besturen van de eredienst hun stukken ook op digitale wijze rechtsgeldig bezorgen aan de Vlaamse overheid, als ze daarvoor een toepassing gebruiken die voldoet aan de voorwaarden die de Vlaamse Regering heeft bepaald. De toepassing ReligioPoint voldoet aan die voorwaarden.

 Rooms-katholieke eredienst Protestantse eredienstAnglicaanse eredienstIsraëlitische eredienst Orthodoxe eredienstIslamitische eredienst
artikel 57/1114150186229272

 

Meer informatie