Moet de gemeenteraad het kerkenplan goedkeuren?

De bedoeling van het opstellen van een kerkenplan is om in onderling overleg tussen het gemeentebestuur en de verschillende kerkfabrieken tot een langetermijnvisie te komen op de toekomst van de parochiekerken per gemeente. Om een werkbaar instrument te zijn, moet die langetermijnvisie worden geëxpliciteerd en een duidelijke status krijgen. De vorm en de procedure kan het best lokaal bepaald worden.

De visie op het toekomstig gebruik van de parochiekerken mag geen dode letter blijven. De concrete consequenties van de gekozen opties moeten in de MJP’en van de kerkfabrieken verwerkt worden en goedgekeurd door de gemeenteraad.

Een loutere akteneming houdt geen verbintenissen in en is bijgevolg dan ook geen werkbaar instrument. Vandaar dat het voor beide partijen aangewezen is dat de gemeenteraad het kerkenplan goedkeurt. Zo is duidelijk dat zowel de betrokken kerkfabriek als de gemeenteraad achter de visie staat die samen werd besproken.