Kan het centraal kerkbestuur een bindende afspraak maken over een samenaankoop?

Een samenaankoop is te beschouwen als een overheidsopdracht van levering.

Het Eredienstendecreet bepaalt dat het plaatsen van een overheidsopdracht een bevoegdheid is van de kerkraad (of van de voorzitter en de secretaris die samen optreden).

Daarnaast maakt artikel 39, derde lid, het mogelijk dat de kerkraad zijn bevoegdheden inzake het plaatsen van overheidsopdrachten  delegeert aan het centraal kerkbestuur. De voorwaarden van een dergelijke delegatie worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de kerkfabriek en het centraal kerkbestuur.

Dat betekent dat het plaatsen van overheidsopdrachten een toegewezen bevoegdheid is van de kerkraad en de delegatie van deze bevoegdheid expliciet geregeld is in het Eredienstendecreet. Zonder over een dergelijke expliciete delegatie te beschikken kan het centraal kerkbestuur geen bindende afspraken maken over een samenaankoop. Dat is enkel mogelijk op basis van de hierboven vermelde schriftelijke overeenkomst. Het soort levering waarop de samenaankoop betrekking heeft moet gedelegeerd zijn aan het centraal kerkbestuur.