Hoe zien een budgetwijziging en een interne kredietaanpassing eruit?

Antwoord

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten bepaalt in artikel 4 dat de financiële nota van een budgetwijziging er hetzelfde uitziet als die van een budget, maar dat daarbij moet worden aangegeven wat het verschil is tussen de nieuwe en de oude cijfers.

Een vrijblijvend model van budgetwijziging is als bijlage bij deze vraag te vinden. In dit model is niet de mogelijkheid opgenomen om de waarde van de lijn K te verbeteren, omdat daar normaliter geen aanleiding toe is. Het is echter mogelijk dat er een vergissing vastgesteld werd of dat de provinciegouverneur het resultaat van de jaarrekening heeft gewijzigd. In dat geval moet de K-waarde uiteraard wel worden aangepast als het om een groot bedrag gaat en moet die aanpassing worden toegelicht in de beleidsnota.

Een vrijblijvend model van interne kredietaanpassing is als bijlage bij deze vraag te vinden. In de kolom controle moet overal 0 staan, anders is er niet aan de voorwaarden voor een interne kredietaanpassing voldaan en moet de wijziging dus bij budgetwijziging worden doorgevoerd.