Zijn interne kredietaanpassingen mogelijk in de BBC2020?

Antwoord

In de BBC2014 was het mogelijk om met een interne kredietaanpassing de ramingen in het budget te wijzigen zo lang die o.a. niet tot gevolg hadden dat het budget niet meer in het meerjarenplan paste en de wijzigingen in het exploitatiebudget niet tot een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven per beleidsdomein leidde. Zo was het mogelijk om bij een verhoging van de exploitatie-ontvangsten ook de ramingen voor de exploitatie-uitgaven op hetzelfde beleidsdomein met een interne kredietaanpassing te verhogen of bijkomende budgetsleutels met ramingen voor exploitatie-uitgaven op te maken.

De regelgeving BBC2020 bevat geen bepalingen over interne kredietaanpassingen. Dat wil niet zeggen dat die niet langer mogelijk zijn. De lokale besturen kunnen nu zelf bepalen wat een interne kredietaanpassing is en daarbij het onderscheid maken met een verschuiving van de ramingen. De enige beperking is het limitatieve karakter van de kredieten. Wanneer de aanpassingen leiden tot een wijziging van de limitatieve kredieten is een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk.

Dat heeft tot gevolg dat een verhoging van de exploitatie-ontvangsten het niet mogelijk maakt om de exploitatie-uitgaven via een interne kredietaanpassing te verhogen, ook niet als het saldo tussen de ontvangsten en uitgaven gelijk blijft of positiever wordt. Doordat het niveau van de kredietbewaking in de BBC2020 dusdanig hoog is, kan een bestuur heel vlot de ramingen aanpassen zonder het totaal van de kredieten te moeten wijzigen. Bovendien oordeelde de decreetgever dat de invoering van die mogelijkheid, in combinatie met het hoge kredietbewakingsniveau, vanuit democratisch oogpunt niet aangewezen is.

Nu de lokale besturen met bijkomende uitgaven worden geconfronteerd in het kader van de strijd tegen het Covid-19-virus en zowel de federale als de Vlaamse overheid extra middelen toekennen aan de lokale besturen stelt zich de vraag hoe ze die middelen budgettair kunnen inzetten.

Het is een misverstand dat er voor elke soort uitgave een aparte raming moet zijn. Artikel 84 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de BBC bepaalt wel dat alle verwachte ontvangsten en uitgaven moeten opgenomen zijn in het meerjarenplan, maar dat betekent niet dat een (niet verwachte) uitgave niet kan gebeuren als daarvoor geen specifieke raming is voorzien. Zolang het limitatieve krediet niet wordt overschreden is een uitgave op een budgetsleutel zonder raming mogelijk. En voor zover een lokaal bestuur bijkomende kredietbewakingsregels heeft vastgesteld die tot een nieuwe raming of een aanpassing van de raming op een budgetsleutel noodzaken, kan dat bestuur naar eigen believen het nodige doen met een interne kredietaanpassing of een verschuiving van de ramingen zo lang het decretaal geregelde limitatief krediet niet wordt overschreden.