Wie is bevoegd voor een herschikking van leningen?

Antwoord

De bevoegdheid om te beslissen over een herschikking van leningen, waarbij de lasten over een kortere of een langere periode gespreid worden, komt toe aan de raad, maar kan gedelegeerd worden aan het uitvoerend orgaan.

In de praktijk zal de raad de principiële beslissingen daarover nemen en/of het kader vaststellen waarbinnen het uitvoerend orgaan een herschikking kan uitvoeren. Daarbij kan de raad bv. aangeven binnen welke grenzen het uitvoerend orgaan herschikkingen kan doen en hoe daarover moet worden gerapporteerd aan de raad.