Welke informatie wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening?

Antwoord

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting, die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te onderbouwen.

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 (MB BBC) en het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 (BVR BBC) bepalen de informatie die minimaal moet worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Die toelichting bestaat minstens uit een toelichting bij de financiële nota en een toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.

De toelichting bij de financiële nota omvat minimaal de volgende elementen (art. 12 MB BBC):

1° de toelichting bij de exploitatierekening, bestaande uit:
a) een verklaring van belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven;
b) de exploitatierekening per beleidsdomein, overeenkomstig schema TJ1;
c) de evolutie van de exploitatierekening, overeenkomstig schema TJ2;

2° de toelichting bij de investeringsrekening, die minstens bestaat uit:
a) een verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
b) het overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van het boekjaar, overeenkomstig schema TJ3;
c) de evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen, overeenkomstig schema TJ4;
d) de stand van de kredieten per investeringsenveloppe, overeenkomstig schema TJ5;

3° de evolutie van de liquiditeitenrekening: overeenkomstig schema TJ6;

4° een overzicht, per beleidsveld, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.

 

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bestaat minstens uit de volgende elementen (art. 13 MB BBC):

 1. de toelichting bij de balans, overeenkomstig schema TJ7;
 2. de waarderingsregels;
 3. de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Indien ze voorkomen, worden ook de volgende elementen opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening:

 • een verklaring van correcties van fouten in de jaarrekening van een voorgaand boekjaar die de beslissing van de raad kunnen beïnvloeden (art. 47 BVR BBC);
 • de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen (art. 62 BVR BBC);
 • de wijzigingen van de waarderingsregels en de geraamde invloed van eventuele wijzigingen op het vermogen, de financiële toestand en de staat van opbrengsten en kosten (art. 141 BVR BBC);
 • de voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet geboekt zijn omdat de waardering onvermijdelijk aleatoir is omwille van het ontbreken van objectieve beoordelingsgronden (art. 143 BVR BBC);
 • gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum (art. 145 BVR BBC);
 • de invloed van opbrengsten of kosten die eigenlijk aan een ander financieel boekjaar moeten worden toegerekend en die een belangrijke invloed hebben op de rekening (art. 146 BVR BBC);
 • de intercalaire intresten, d.w.z. de rente op vreemd vermogen die is opgenomen in de aanschaffingswaarde van materiële of immateriële vaste activa, voor zover ze betrekking heeft op de periode die het gebruik van die activa voorafgaat (art. 154 BVR BBC);
 • de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling indien ze over meer dan vijf jaar wordt gespreid (art. 181 BVR BBC);
 • de verantwoording van de geherwaardeerde waarde voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (art. 183 BVR BBC).

Daarnaast moet elk bestuur de bovenvermelde minimale samenstelling uitbreiden met alle bijkomende informatie die nuttig geacht wordt om de raadsleden een gefundeerde beslissing over de jaarrekening te laten nemen.

De toelichting wordt samen met het ontwerp van de jaarrekening aan de raadsleden bezorgd en ze wordt mee ingestuurd naar de toezichthoudende overheid. De raad neemt echter geen formele beslissing over de toelichting. De toelichting wordt samen met de jaarrekening voor onbeperkte duur bewaard.